వీడియో మాన్యువల్ – తెలుగు

శివాంశ ఎరువు ఒక్క పంట కాలంలోనే, పనికిరాని నెలకు జీవం పోస్తుంది దాంతో రైతులకు ఖర్చు తగ్గిస్తుంది.


వీడియో మాన్యువల్ – తెలుగు

శివాంశ ఎరువు ఒక్క పంట కాలంలోనే, పనికిరాని నెలకు జీవం పోస్తుంది దాంతో రైతులకు ఖర్చు తగ్గిస్తుంది.

స్టెప్ – 1

రోజు – 0: పచ్చి పదార్ధాధాలు ముక్కలగా తరగండి

 • ఎండు పదార్దాలు: ఎండినా అక్కులు, గోధుమ/ భియ్యం, గడ్డి
 • ఆకుపచ్చ పదార్దాల: ఆకుపచ్చ అకులు, నిట్టి మొక్కలు, కలుపులు,గడ్డి
 • తాజా జంతువు పెడ: <2 వారలు

స్టెప్ – 1

రోజు – 0: పచ్చి పదార్ధాధాలు ముక్కలగా తరగండి

 • ఎండు పదార్దాలు: ఎండినా అక్కులు, గోధుమ/ భియ్యం, గడ్డి
 • ఆకుపచ్చ పదార్దాల: ఆకుపచ్చ అకులు, నిట్టి మొక్కలు, కలుపులు,గడ్డి
 • తాజా జంతువు పెడ: <2 వారలు

స్టెప్ – 2

రోజు 0: మొదటి మూడు పొరలుగా

స్టాక్ వ్యాసం: 4 అడుగులు లేదా 1.2 మీటర్లు

 • 9 బెసిన్ల ఎండిన పదార్దాలు ; 1.5 బెసిన్ నీళ్ళు
 • 6 బెసిన్ల పచ్చి పదార్దాలు ; 1 బెసిన్ నీళ్ళు
 • 3 బెసిన్ల పేడ ; 0.5 బెసిన్ నీళ్ళు

స్టెప్ – 2

రోజు 0: మొదటి మూడు పొరలుగా

స్టాక్ వ్యాసం: 4 అడుగులు లేదా 1.2 మీటర్లు

 • 9 బెసిన్ల ఎండిన పదార్దాలు ; 1.5 బెసిన్ నీళ్ళు
 • 6 బెసిన్ల పచ్చి పదార్దాలు ; 1 బెసిన్ నీళ్ళు
 • 3 బెసిన్ల పేడ ; 0.5 బెసిన్ నీళ్ళు

స్టెప్ – 3

రోజు 0: మళ్ళి పొరలుగా వేస్చేతూనే ఉండండి

 • స్టాక్ భుజం ఎత్తు వచ్చే వరకు తిరిగి చేస్తూ ఉండండి
 • 9 బెసిన్ల్ ఎండిన పదార్దాలతో, 1.5 బెసిన్ల్ నీళ్ళతో మూయండి
 • ప్లాస్టిక్ షీట్ తో కప్పండి

స్టెప్ – 3

రోజు 0: మళ్ళి పొరలుగా వేస్చేతూనే ఉండండి

 • స్టాక్ భుజం ఎత్తు వచ్చే వరకు తిరిగి చేస్తూ ఉండండి
 • 9 బెసిన్ల్ ఎండిన పదార్దాలతో, 1.5 బెసిన్ల్ నీళ్ళతో మూయండి
 • ప్లాస్టిక్ షీట్ తో కప్పండి

స్టెప్ – 4

రోజు 4 (4 రాత్రులు గడిచిన తర్వాత): వేడిని పరిక్షించడం

 • కుప్ప వేడిగా ఉంటే, అది సరిగ్గా ఉంది
 • ఒకవేళ కుప్ప వెచ్చగా లేదా చల్లగా ఉంటే వేడిని ఉత్పత్తి చేయడానికి పేడను వేయండి

స్టెప్ – 4

రోజు 4 (4 రాత్రులు గడిచిన తర్వాత): వేడిని పరిక్షించడం

 • కుప్ప వేడిగా ఉంటే, అది సరిగ్గా ఉంది
 • ఒకవేళ కుప్ప వెచ్చగా లేదా చల్లగా ఉంటే వేడిని ఉత్పత్తి చేయడానికి పేడను వేయండి

స్టెప్ – 5

రోజు 4 (4 రాత్రులు గడిచిన తర్వాత): తేమని పరిక్షించడం

మీ చేతితో పదార్దని పిండండి:

 • 10-15 చుక్కలు నిరు వస్తే, అది సరిగ్గా ఉంది
 • బాగా తడిగా ఉంటే: ఎండలో ఎండ బెట్టండి
 • బాగా పొడిగా ఉంటే: దాన్ని తిప్పేటప్పుడు 1 బేసిన్ నీళ్ళు చల్లండి

స్టెప్ – 5

రోజు 4 (4 రాత్రులు గడిచిన తర్వాత): తేమని పరిక్షించడం

మీ చేతితో పదార్దని పిండండి:

 • 10-15 చుక్కలు నిరు వస్తే, అది సరిగ్గా ఉంది
 • బాగా తడిగా ఉంటే: ఎండలో ఎండ బెట్టండి
 • బాగా పొడిగా ఉంటే: దాన్ని తిప్పేటప్పుడు 1 బేసిన్ నీళ్ళు చల్లండి

స్టెప్ – 6

రోజు 4 (4 రాత్రులు గడిచిన తర్వాత): కుప్పని తిరగేయండి

 • బయట పొరలను ఒలవండి
 • ఒలిచిన పదార్ధంతో దగ్గరలోనే కొత్త కుప్పని తయారు చేయండి
 • పాత కుప్ప అయిపోయే వరకు కొనసాగించండి

స్టెప్ – 6

రోజు 4 (4 రాత్రులు గడిచిన తర్వాత): కుప్పని తిరగేయండి

 • బయట పొరలను ఒలవండి
 • ఒలిచిన పదార్ధంతో దగ్గరలోనే కొత్త కుప్పని తయారు చేయండి
 • పాత కుప్ప అయిపోయే వరకు కొనసాగించండి

స్టెప్ – 7

“రోజు 6, 8, 10, 12, 14. 16: వేడిని & తేమను పరీక్షించి & కుప్పని తిప్పుతూ ఉండండి”

 • వేడిని ఇంకా తేమను చెక్ చేయండి
 • కుప్పని తిప్పండి
 • ప్లాస్టిక్ షీట్తో కప్తిపండి

మొత్తం కుప్పని 7 సార్లు తిప్పుతాం

స్టెప్ – 7

“రోజు 6, 8, 10, 12, 14. 16: వేడిని & తేమను పరీక్షించి & కుప్పని తిప్పుతూ ఉండండి”

 • వేడిని ఇంకా తేమను చెక్ చేయండి
 • కుప్పని తిప్పండి
 • ప్లాస్టిక్ షీట్తో కప్తిపండి

మొత్తం కుప్పని 7 సార్లు తిప్పుతాం

స్టెప్ – 8

రోజు 18: వాడుకోవడానికి సిద్ధం

 • కుప్ప లోపల వేడి అంత చల్లారాలి
 • ఒకవేళ కుప్ప చల్లారకపోతే, అప్పుడు ప్రక్రియ ఇంకా పూర్తీ కాలేదు. మళ్ళి తిప్పుతూ ఉండండి
 • భద్రపరచండి:
  • ఎండు గడ్డితో లేకా ప్లాస్టిక్ షీట్తో కప్పండి
  • 6 నెలలలోపు వాడండి

స్టెప్ – 8

రోజు 18: వాడుకోవడానికి సిద్ధం

 • కుప్ప లోపల వేడి అంత చల్లారాలి
 • ఒకవేళ కుప్ప చల్లారకపోతే, అప్పుడు ప్రక్రియ ఇంకా పూర్తీ కాలేదు. మళ్ళి తిప్పుతూ ఉండండి
 • భద్రపరచండి:
  • ఎండు గడ్డితో లేకా ప్లాస్టిక్ షీట్తో కప్పండి
  • 6 నెలలలోపు వాడండి

స్టెప్ – 9

పంటలు పండించడానికి ఎరువలు వాడండి

శివాంశ ఎరువు ౩ విధాలుగా ఉపయోగించవచ్చు:

 • విత్తనాలను నాటుతున్నపుడు వాడండి
 • ఇప్పటికే ఉన్న మొక్కలపై వేయచ్చు
 • పెద్ద పొలాల్లో ప్రసారం చేస్తునప్పుడు

స్టెప్ – 9

పంటలు పండించడానికి ఎరువలు వాడండి

శివాంశ ఎరువు ౩ విధాలుగా ఉపయోగించవచ్చు:

 • విత్తనాలను నాటుతున్నపుడు వాడండి
 • ఇప్పటికే ఉన్న మొక్కలపై వేయచ్చు
 • పెద్ద పొలాల్లో ప్రసారం చేస్తునప్పుడు

ఫలితాలు

 • ఆరోగ్యకరమైన నెల
 • వ్యాది- ఆరోగ్యమైన పంటలు
 • పోషకాలు- పుష్ఆకలమైన ఆహారం

ఫలితాలు

 • ఆరోగ్యకరమైన నెల
 • వ్యాది- ఆరోగ్యమైన పంటలు
 • పోషకాలు- పుష్ఆకలమైన ఆహారం

అధనపు వీడియోలు


మనోజ్ భార్గవ- శివాంశ వ్యవసాయాని పరిచయం చేశారు
6 నిమిషాల 30 సెకన్లు: వీడియో లింక్ ఇక్కడ ఉంది

పూర్తీ వివరాలతో వీడియో- శివన్ష్ ఎరువును ఎలా తయారు చేయాలి
1 గంట: వీడియో లింక్ ఇక్కడ ఉంది

ఫలితాలు/ డెమో వీడియో
1 నిమిషం: వీడియో లింక్ ఇక్కడ ఉంది

కంచి లేకుండా వీడియో మాన్యువల్?

ఆరోగ్యకరమైన, సారవంతమైన నెల. నిట్టి అవసరాలు తగ్గుతాయి. తక్కువ ఖర్చు. కృత్రిమ ఎరువులు లేవు. విష్ స్ప్రేలు లేవు. వ్యాది- ఆరోగ్యమైన పంటలు. పోషకాలు- పుష్ఆకలమైన ఆహారం. విషం కానిది. ప్రతి విధంగా, సురక్షితమైనది ఇంకా సహజమైనది.

               

© Copyright 2021 | SHIVANSH FARMING