د ویډیو لارښود-پښتو

د شیوانش کیمیاوي کوډ مړه خاوره د یوه فصل په ترڅ کې ژوندۍ کوي چې بزګرو ته توان ورکوي تر څو لګښتونه راښکته کړي.


د ویډیو لارښود-پښتو

د شیوانش کیمیاوي کوډ مړه خاوره د یوه فصل په ترڅ کې ژوندۍ کوي چې بزګرو ته توان ورکوي تر څو لګښتونه راښکته کړي.

1 – ګام

0 ورځ: خام توکي ټوټه کړئ

 • مواد خشک: برگ های خشک، گندم/ذخیره برنج، علف
 • مواد سبز: برگ های سبز، بته های اکواتیک، دانه ها، علف
 • سرگین تازه حیوانات: <با عمر کمتر از 2 هفته

1 – ګام

0 ورځ: خام توکي ټوټه کړئ

 • مواد خشک: برگ های خشک، گندم/ذخیره برنج، علف
 • مواد سبز: برگ های سبز، بته های اکواتیک، دانه ها، علف
 • سرگین تازه حیوانات: <با عمر کمتر از 2 هفته

2 – ګام

0 ورځ: دری لومړي پوښه

دیامتر ونښلوئ: 4 فیته یا 1.2 متره

 • 9 قطعیه وچ توکي: 1.5 قطیه اوبه
 • 6 قطعیه شنه توکي: 1 قطعیه اوبه
 • 3 قطعیه پچې: 0.5 قطعیه اوبه

2 – ګام

0 ورځ: دری لومړي پوښه

دیامتر ونښلوئ: 4 فیته یا 1.2 متره

 • 9 قطعیه وچ توکي: 1.5 قطیه اوبه
 • 6 قطعیه شنه توکي: 1 قطعیه اوبه
 • 3 قطعیه پچې: 0.5 قطعیه اوبه

3 – ګام

ورځ 0: پوښښونه تکرار کړئ

 • تر هغه یې تکرار کړئ چې پشته د اوږو تر ارتفاع پورې ورسېږي
 • پر سر یې 9 قطعیه وچ توکي، 1.5 قطعیه اوبه اضافه کړئ
 • د پلاستیک په شیټ باندې یې وپوښئ

3 – ګام

ورځ 0: پوښښونه تکرار کړئ

 • تر هغه یې تکرار کړئ چې پشته د اوږو تر ارتفاع پورې ورسېږي
 • پر سر یې 9 قطعیه وچ توکي، 1.5 قطعیه اوبه اضافه کړئ
 • د پلاستیک په شیټ باندې یې وپوښئ

4 – ګام

4 مه ورځ:(4 شپې وروسته): د حرارت ازمېښت

 • که پشته ګرمه وي، ښه پر مخ ځئ
 • که پشته شریګرمه یا سړه وي، پچې پرې اضافه کړئ تر څو حرارت تولید شي

4 – ګام

4 مه ورځ:(4 شپې وروسته): د حرارت ازمېښت

 • که پشته ګرمه وي، ښه پر مخ ځئ
 • که پشته شریګرمه یا سړه وي، پچې پرې اضافه کړئ تر څو حرارت تولید شي

5 – ګام

4 مه ورځ: (4 شپې وروسته): د نم ازمېښت

توکي په خپل لاس باندې ونښېځئ:

 • که 10-15 څاڅکي اوبه ترې لاړې شي، کار سم روان دی
 • که ډېر لوند دی: لمر ته یې واچوئ تر څو وچ شي
 • اکه ډېر وچ دی: یو قطعی اوبه پرې د پوښونو د ایسته کولو پر مهال وپاشئ

5 – ګام

4 مه ورځ: (4 شپې وروسته): د نم ازمېښت

توکي په خپل لاس باندې ونښېځئ:

 • که 10-15 څاڅکي اوبه ترې لاړې شي، کار سم روان دی
 • که ډېر لوند دی: لمر ته یې واچوئ تر څو وچ شي
 • اکه ډېر وچ دی: یو قطعی اوبه پرې د پوښونو د ایسته کولو پر مهال وپاشئ

6 – ګام

4 مه ورځ: (4 شپې وروسته): پشته ایسته کړئ

 • بهرنی پوښ ترې لرې کړئ
 • د نوې پشتې په جوړولو باندې د ایسته شوو پوښونو تر څنګ پیل وکړئ
 • تر څو چې زاړه پوښونه خلاص شوي نه وي، دې کار ته دوام ورکړئ

6 – ګام

4 مه ورځ: (4 شپې وروسته): پشته ایسته کړئ

 • بهرنی پوښ ترې لرې کړئ
 • د نوې پشتې په جوړولو باندې د ایسته شوو پوښونو تر څنګ پیل وکړئ
 • تر څو چې زاړه پوښونه خلاص شوي نه وي، دې کار ته دوام ورکړئ

7- ګام

تکرار ” 6، 8، 10، 12، 14، 16ورځې: د حرارت او نم ازمېښت او د پشتې ایسته کول”

 • حرارت او نم چک کړئ
 • پشته ایسته کړئ
 • د پلاستیکي شيټ په وسیله یې وپوښئ

پشته په ټولیزه توګه 7 ایسته شوې

7- ګام

تکرار ” 6، 8، 10، 12، 14، 16ورځې: د حرارت او نم ازمېښت او د پشتې ایسته کول”

 • حرارت او نم چک کړئ
 • پشته ایسته کړئ
 • د پلاستیکي شيټ په وسیله یې وپوښئ

پشته په ټولیزه توګه 7 ایسته شوې

8 – ګام

18مه ورځ: د کارولو لپاره اماده

 • د پشتې نننی حرارت باید کم شي
 • که پشته سمه سړه شوې نه وي، پروسه پای ته نده رسېدلې. د پوښونو ایسته کولو ته دوام ورکړئ.
 • ذخیره
  • د پلاستیکي شیټ یا وښو په وسیله یې وپوښئ
  • د 6 میاشتو په ترڅ کې یې وکاروئ

8 – ګام

18مه ورځ: د کارولو لپاره اماده

 • د پشتې نننی حرارت باید کم شي
 • که پشته سمه سړه شوې نه وي، پروسه پای ته نده رسېدلې. د پوښونو ایسته کولو ته دوام ورکړئ.
 • ذخیره
  • د پلاستیکي شیټ یا وښو په وسیله یې وپوښئ
  • د 6 میاشتو په ترڅ کې یې وکاروئ

9 – ګام

کښتونو ته مو وده ورکړئ

د شیوانش کیمیاوي کود په دریو طریقو باندې کارولی شئ:

 • کله چې تخمونه کرئ، ویې کاروئ
 • د موجوده بوټو په مخ یې وپاشئ
 • په نورو لویو کښتونو کې یې وپاشئ

9 – ګام

کښتونو ته مو وده ورکړئ

د شیوانش کیمیاوي کود په دریو طریقو باندې کارولی شئ:

 • کله چې تخمونه کرئ، ویې کاروئ
 • د موجوده بوټو په مخ یې وپاشئ
 • په نورو لویو کښتونو کې یې وپاشئ

پایلې

 • روغه خاوره
 • د ناروغیو په وړاندې مقاوم کښتونه
 • مغذی خواړه

پایلې

 • روغه خاوره
 • د ناروغیو په وړاندې مقاوم کښتونه
 • مغذی خواړه

ویډیوګانې


منوج بارگاوا – د شیوانش د بزګرئ پېژندنه
6 دقیقې و 30 ثانیې: د ویډیو لینک دلته دی

د بشپړې لارښوونې ویډیو – څه ډول کولی شئ د شیوانش کیمیاوي کوډ برابر کړئ
یو ساعته ویډیو: لینک یې دلته دی

د ازمېښت ویډیویی پایلې
1 دقیقه: د ویډیو لینک دلته دی

قفس ته اړتیا نشته ویډیویي لارښوونه?

صحی، غني خاوره. کمو اوبو ته اړتیا. لږ لګښت. کود کیمیاوی مصنوعی ندي. سپری ګانې زهري ندي. د ناروغیو په وړاندې مقاوم کښتونه. مغذی خواړه. غیر زهری. له هر لوري نه امن او طبیعي.

               

© Copyright 2021 | SHIVANSH FARMING