ଭିଡ଼ିଓ ମାନୁଆଲ୍ – କ ସିଏ ଣସି କ୍ୟାଜ୍ କମ୍ପୋଜିଟ୍

ପଦାଙ୍କ – 1

|

ଦିନ 0:

|

ଶୁଖିଲା ସାମଗ୍ରୀ, ସବୁଜ ସାମଗ୍ରୀ କାଟ, ଗୋବର ସଂଗ୍ରହ କର |

ପଦାଙ୍କ – 2

|

ଦିନ 0:

|

ପ୍ରଥମ 3 ସ୍ତର |

 • 9 ପାତ୍ର ଶୁଖିଲା ପଦାର୍ଥ, 1.5 ପାତ୍ର ପାଣି |
 • 6 ଟି ପାତ୍ର ସବୁଜ ସାମଗ୍ରୀ, 1 ପ୍ୟାନ ପାଣି |
 • 3 ପାତ୍ର ଖତ, .5 ପାତ୍ର ପାଣି |

ଷ୍ଟେପ୍ – 3

|

ଦିନ 0:

|

କାନ୍ଧର ଉଚ୍ଚତା |

  କାନ୍ଧର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |
 • ଉପରେ ଶୁଖିଲା ପଦାର୍ଥ ସହିତ କ୍ୟାପ୍ |
 • ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସିଟ୍ ସହିତ ଘୋଡାନ୍ତୁ |

ଷ୍ଟେପ୍ – 4

|

ଦିନ 4:

|

ଉତ୍ତାପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

 • (4 ରାତି ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ) – ଉତ୍ତାପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
 • ଯଦି ଗଦା ଗରମ, ଏହା ସଠିକ୍ ଅଟେ |
 • ଇଫପାଇଲ୍ ଗରମ, କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା, ଗରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଖତ ମିଶାନ୍ତୁ |

ଷ୍ଟେପ୍ – 5

|

ଦିନ 4:

|

ଆର୍ଦ୍ରତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |

 • ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜ ହାତରେ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ | କେବଳ ଅଳ୍ପ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଛାଡିବା ଉଚିତ୍ |
 • ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ: ଏହାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ |
 • ଅତ୍ୟଧିକ ଅଳ୍ପ ଜଳ: ବୁଲିବା ସହିତ 1 ପ୍ୟାନ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ |

ଷ୍ଟେପ୍ – 6

|

ଦିନ 4:

|

 • ଗଦାକୁ ବୁଲାନ୍ତୁ
 • ବାହ୍ୟ ସ୍ତରଗୁଡିକୁ ଛାଣି ଦିଅ, ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଗଦା ସୃଷ୍ଟି କର |
 • ଗଦା ଶେଷ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ |

ଷ୍ଟେପ୍ – 7

|

ଦିନ 6, 8, 10, 12, 14, 16:

|

 • ପୁନର୍ବାର ଟର୍ନ୍ କରନ୍ତୁ (ମୋଟ 7 ଟର୍ନ୍) |

ଷ୍ଟେପ୍ – 8

|

ଦିନ 18:

|

 • ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍
 • ଷ୍ଟାକ ନିଜେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ | ଏହାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କିମ୍ବା ଘାସରେ ରଖନ୍ତୁ |
 • ଯଦି ଷ୍ଟାକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ | ଅନ୍ୟ ଏକ ଟର୍ନର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ |

ପଦାଙ୍କ – 9

|

ବ୍ୟବହାର:

|

4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରକୁ ways ଟି ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ:

  ବିହନ ବୁଣିବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
  ବିଦ୍ୟମାନ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡିକ ଉପରେ ଟପ୍ ଡ୍ରେସିଂ
  ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସାରଣ

ପଦାଙ୍କ – 10

|

ଫଳାଫଳ:

|

ଏଠାରେ ଫଳାଫଳ

ଦେଖନ୍ତୁ |

ଅତିରିକ୍ତ <ସ୍ପାନ୍> ଭିଡିଓଗୁଡିକ

|

ମନୋଜ ଭର୍ଗାଭା – ଶିବନ ଚାଷ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ |

ଭିଡିଓ ଅବଧି: 6 ମିନିଟ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡ୍ |

ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଭିଡିଓ – ଶିବନଶ ସାର କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ |

ଭିଡିଓ ସମୟ: 1 ଘଣ୍ଟା 00 ମିନିଟ୍ |

ଫଳାଫଳ / ଡେମୋ ଭିଡିଓ |

ଭିଡିଓ ଅବଧି: 1 ମିନିଟ୍ 00 ସେକ୍ |

×