വീഡിയോ മാനുവൽ – മലയാളി

ശിവൻഷ് വളം ഒരു കൃഷി സീസണിൽ തന്നെ നിർജീവമായ മണ്ണിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ കർഷകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.


വീഡിയോ മാനുവൽ – മലയാളി

ശിവൻഷ് വളം ഒരു കൃഷി സീസണിൽ തന്നെ നിർജീവമായ മണ്ണിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ചെലവ് കുറയ്ക്കാൻ കർഷകരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

നടപടിക്രമം – 1

ദിനം 0: അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ചെറുതായി അരിയുക

 • ഉണങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ: ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ, ഗോതമ്പ് / അരി വൈക്കോൽ, പുല്ല്
 • ഈർപ്പമുള്ള വസ്തുക്കൾ: പച്ച ഇലകൾ, ജലസസ്യങ്ങൾ, കളകൾ, പുല്ല്
 • മൃഗങ്ങളുടെ ശുദ്ധമായ ചാണകം: <2 ആഴ്ച പഴക്കമുള്ളത്

നടപടിക്രമം – 1

ദിനം 0: അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ചെറുതായി അരിയുക

 • ഉണങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ: ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ, ഗോതമ്പ് / അരി വൈക്കോൽ, പുല്ല്
 • ഈർപ്പമുള്ള വസ്തുക്കൾ: പച്ച ഇലകൾ, ജലസസ്യങ്ങൾ, കളകൾ, പുല്ല്
 • മൃഗങ്ങളുടെ ശുദ്ധമായ ചാണകം: <2 ആഴ്ച പഴക്കമുള്ളത്

നടപടിക്രമം- 2

ദിനം 0: ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പാളികൾ

കൂമ്പാരത്തിൻ്റെ വ്യാസം: 4 അടി അല്ലെങ്കിൽ 1.2 മീറ്റർ

 • 9 പാത്രം ഉണങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ; 1.5 പാത്രം വെള്ളം
 • 66 പാത്രം ഈർപ്പമുള്ള വസ്തുക്കൾ ; 1 പാത്രം വെള്ളം
 • 3 പാത്രം ചാണകം; 0.5 പാത്രം വെള്ളം

നടപടിക്രമം- 2

ദിനം 0: ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പാളികൾ

കൂമ്പാരത്തിൻ്റെ വ്യാസം: 4 അടി അല്ലെങ്കിൽ 1.2 മീറ്റർ

 • 9 പാത്രം ഉണങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ; 1.5 പാത്രം വെള്ളം
 • 66 പാത്രം ഈർപ്പമുള്ള വസ്തുക്കൾ ; 1 പാത്രം വെള്ളം
 • 3 പാത്രം ചാണകം; 0.5 പാത്രം വെള്ളം

നടപടിക്രമം- 3

ദിനം 0: പാളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആവർത്തിക്കുക

 • കൂമ്പാരം തോൾ പൊക്കത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ ആവർത്തിക്കുക
 • 9 പാത്രം ഉണങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് മൂടുക, 1.5 പാത്രം വെള്ളം
 • പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പൊതിയുക

നടപടിക്രമം- 3

ദിനം 0: പാളികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആവർത്തിക്കുക

 • കൂമ്പാരം തോൾ പൊക്കത്തിൽ എത്തുന്നതുവരെ ആവർത്തിക്കുക
 • 9 പാത്രം ഉണങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് മൂടുക, 1.5 പാത്രം വെള്ളം
 • പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പൊതിയുക

നടപടിക്രമം – 4

ദിനം 4 ( 4 രാത്രികൾക്ക് ശേഷം): താപനില പരിശോധന

 • കൂമ്പാരത്തിന് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ, നടപടിക്രമങ്ങൾ ശരിയാണ്
 • കൂമ്പാരം ഊഷ്മളമോ തണുപ്പോ ആണെങ്കിൽ, ചൂടാക്കാൻ ചാണകം ചേർക്കുക

നടപടിക്രമം – 4

ദിനം 4 ( 4 രാത്രികൾക്ക് ശേഷം): താപനില പരിശോധന

 • കൂമ്പാരത്തിന് ചൂടുണ്ടെങ്കിൽ, നടപടിക്രമങ്ങൾ ശരിയാണ്
 • കൂമ്പാരം ഊഷ്മളമോ തണുപ്പോ ആണെങ്കിൽ, ചൂടാക്കാൻ ചാണകം ചേർക്കുക

നടപടിക്രമം – 5

ദിനം 4 ( 4 രാത്രികൾക്ക് ശേഷം): ഈർപ്പ പരിശോധന

താങ്കൾ കൈകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ പിഴിയുക:

 • 10 – 15 തുള്ളി വെള്ളം പുറത്തുവന്നാൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ശരിയാണ്
 • വളരെയധികം നനഞ്ഞാൽ: വസ്തുക്കൾ വെയിലത്ത് ഉണക്കുക
 • വളരെ വരണ്ടതാണെങ്കിൽ: ഇളക്കിമറിക്കുമ്പോൾ 1 പാത്രം വെള്ളം തളിക്കുക

നടപടിക്രമം – 5

ദിനം 4 ( 4 രാത്രികൾക്ക് ശേഷം): ഈർപ്പ പരിശോധന

താങ്കൾ കൈകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ പിഴിയുക:

 • 10 – 15 തുള്ളി വെള്ളം പുറത്തുവന്നാൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ശരിയാണ്
 • വളരെയധികം നനഞ്ഞാൽ: വസ്തുക്കൾ വെയിലത്ത് ഉണക്കുക
 • വളരെ വരണ്ടതാണെങ്കിൽ: ഇളക്കിമറിക്കുമ്പോൾ 1 പാത്രം വെള്ളം തളിക്കുക

നടപടിക്രമം – 6

ദിനം 4 (4 രാത്രികൾക്ക് ശേഷം): കൂമ്പാരം ഇളക്കിമറിക്കുക

 • പുറത്തെ പാളികൾ നീക്കം ചെയ്യുക
 • വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സമീപത്ത് ഒരു പുതിയ കൂമ്പാരം നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങുക
 • പഴയ കൂമ്പാരം തീരുന്നതുവരെ തുടരുക

നടപടിക്രമം – 6

ദിനം 4 (4 രാത്രികൾക്ക് ശേഷം): കൂമ്പാരം ഇളക്കിമറിക്കുക

 • പുറത്തെ പാളികൾ നീക്കം ചെയ്യുക
 • വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സമീപത്ത് ഒരു പുതിയ കൂമ്പാരം നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങുക
 • പഴയ കൂമ്പാരം തീരുന്നതുവരെ തുടരുക

നടപടിക്രമം – 7

“ദിനം 6, 8, 10, 12, 14, 16: ചൂട്, ഈർപ്പം പരിശോധനകൾ, കൂമ്പാരം ഇളക്കിമറിക്കൽ എന്നിവ” ആവർത്തിക്കുക

 • ചൂടും ഈർപ്പവും പരിശോധിക്കുക
 • കൂമ്പാരം ഇളക്കിമറിക്കുക
 • പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പൊതിയുക

മൊത്തം 7 തവണ കൂമ്പാരം ഇളക്കിമറിക്കുന്നു

നടപടിക്രമം – 7

“ദിനം 6, 8, 10, 12, 14, 16: ചൂട്, ഈർപ്പം പരിശോധനകൾ, കൂമ്പാരം ഇളക്കിമറിക്കൽ എന്നിവ” ആവർത്തിക്കുക

 • ചൂടും ഈർപ്പവും പരിശോധിക്കുക
 • കൂമ്പാരം ഇളക്കിമറിക്കുക
 • പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പൊതിയുക

മൊത്തം 7 തവണ കൂമ്പാരം ഇളക്കിമറിക്കുന്നു

നടപടിക്രമം – 8

ദിനം-18: ഉപയോഗത്തിന് തയ്യാറാണ്

 • കൂമ്പാരത്തിനുള്ളിലെ ചൂട് തണുക്കണം
 • കൂമ്പാരം തണുപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പ്രക്രിയ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഇളക്കിമറിക്കൽ ആവർത്തിക്കുക
 • സംഭരണം:
  • പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കോൽ കൊണ്ട് പൊതിയുക
  • 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുക

നടപടിക്രമം – 8

ദിനം-18: ഉപയോഗത്തിന് തയ്യാറാണ്

 • കൂമ്പാരത്തിനുള്ളിലെ ചൂട് തണുക്കണം
 • കൂമ്പാരം തണുപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പ്രക്രിയ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. ഇളക്കിമറിക്കൽ ആവർത്തിക്കുക
 • സംഭരണം:
  • പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈക്കോൽ കൊണ്ട് പൊതിയുക
  • 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുക

നടപടിക്രമം – 9

വിളകൾ കൃഷിചെയ്യാൻ വളം ഉപയോഗിക്കുക

ശിവൻഷ് വളം 3 തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം:

 • വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രയോഗം
 • നിലവിലുള്ള ചെടികളിൽ മേൽവളപ്രയോഗം
 • വലിയ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വിതറി പ്രയോഗം

നടപടിക്രമം – 9

വിളകൾ കൃഷിചെയ്യാൻ വളം ഉപയോഗിക്കുക

ശിവൻഷ് വളം 3 തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം:

 • വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രയോഗം
 • നിലവിലുള്ള ചെടികളിൽ മേൽവളപ്രയോഗം
 • വലിയ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ വിതറി പ്രയോഗം

ഫലങ്ങൾ

 • ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണ്
 • രോഗത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന വിളകൾ
 • പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ആഹാരം

ഫലങ്ങൾ

 • ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണ്
 • രോഗത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന വിളകൾ
 • പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ആഹാരം

കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ


മനോജ് ഭാർഗവ – ശിവൻഷ് കൃഷിയുടെ ആമുഖം
6 മിനിറ്റ് 30 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യം: വീഡിയോ ലിങ്ക് ഇവിടെ

പൂർണമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോ – ശിവൻഷ് വളം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം
1 മണിക്കൂർ: വീഡിയോ ലിങ്ക് ഇവിടെ

ഫലങ്ങൾ / മാതൃകാ പ്രദർശനം വീഡിയോ
1 മിനിറ്റ്: വീഡിയോ ലിങ്ക് ഇവിടെ

കൂടുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത വീഡിയോ മാനുവൽ?

ആരോഗ്യമുള്ള, സമ്പുഷ്ടമായ മണ്ണ്. ജലസേചന ആവശ്യങ്ങൾ കുറയുന്നു. കുറഞ്ഞ ചെലവ്. കൃത്രിമ വളങ്ങൾ ഇല്ല. വിഷം തളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രോഗത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന വിളകൾ. പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ആഹാരം, വിഷരഹിതം, എല്ലാവിധത്തിലും, സുരക്ഷിതവും പ്രകൃതിദത്തവും.

               

© Copyright 2021 | SHIVANSH FARMING