رهنمای ویدیو-دری

کود کیمیاوی شیوانش خاک مرده را دوباره در جریان یک فصل احیا میکند که به دهقانان توان میبخشد تا مصارف را پایین بیاورند.


رهنمای ویدیو-دری

کود کیمیاوی شیوانش خاک مرده را دوباره در جریان یک فصل احیا میکند که به دهقانان توان میبخشد تا مصارف را پایین بیاورند.

گام-1 مواد خام

روز 0: مواد خام را میده کنید

 • مواد خشک: برگ های خشک، گندم/ذخیره برنج، علف
 • مواد سبز: برگ های سبز، بته های اکواتیک، دانه ها، علف
 • سرگین تازه حیوانات: <با عمر کمتر از 2 هفته

گام-1 مواد خام

روز 0: مواد خام را میده کنید

 • مواد خشک: برگ های خشک، گندم/ذخیره برنج، علف
 • مواد سبز: برگ های سبز، بته های اکواتیک، دانه ها، علف
 • سرگین تازه حیوانات: <با عمر کمتر از 2 هفته

گام – 2 سه لایه

روز 0: سه لایه نخست

دیامتر را بچسپانید: 4 فیت یا 1.2 متر

 • 9 قطعی مواد خشک: 1.5 قطی آب
 • 6 قطعی مواد سبز: 1 قطعی آب
 • 3 قطعی سرگین: 0.5 قطعی آب

گام – 2 سه لایه

روز 0: سه لایه نخست

دیامتر را بچسپانید: 4 فیت یا 1.2 متر

 • 9 قطعی مواد خشک: 1.5 قطی آب
 • 6 قطعی مواد سبز: 1 قطعی آب
 • 3 قطعی سرگین: 0.5 قطعی آب

گام – 3 لایه ها را تکرار کنید

روز 0: لایه ها را تکرار کنید

 • تا زمانی تکرار کنید تا پشته به ارتفاع شانه ها برسد
 • روی آن 9 قطعی مواد خشک، 1.5 قطعی آب علاوه کنید
 • آنرا با شیت پلاستیک بپوشانید

گام – 3 لایه ها را تکرار کنید

روز 0: لایه ها را تکرار کنید

 • تا زمانی تکرار کنید تا پشته به ارتفاع شانه ها برسد
 • روی آن 9 قطعی مواد خشک، 1.5 قطعی آب علاوه کنید
 • آنرا با شیت پلاستیک بپوشانید

گام -4

روز 4 (بعد از 4 شب): آزمایش حرارت

 • اگر پشته گرم است، پس خوب پیش میرود
 • اگر پشته شیرگرم یا سرد است، سرگین علاوه کنید تا حرارت تولید گردد

گام -4

روز 4 (بعد از 4 شب): آزمایش حرارت

 • اگر پشته گرم است، پس خوب پیش میرود
 • اگر پشته شیرگرم یا سرد است، سرگین علاوه کنید تا حرارت تولید گردد

گام – 5

روز 4 (بعد از 4 شب): آزمایش نم

مواد را با دست خود بشپلید:

 • اگر 10-15 قطره آب بیرون شد، کار درست جریان دارد
 • اگر خیلی تر است: مواد را در آفتاب خشک کنید
 • اگر خیلی خشک است: یک قطعی آب را در جریان لایه برداری روی آن بیاندازید

گام – 5

روز 4 (بعد از 4 شب): آزمایش نم

مواد را با دست خود بشپلید:

 • اگر 10-15 قطره آب بیرون شد، کار درست جریان دارد
 • اگر خیلی تر است: مواد را در آفتاب خشک کنید
 • اگر خیلی خشک است: یک قطعی آب را در جریان لایه برداری روی آن بیاندازید

گام – 6

روز 4 (بعد از 4 شب): پشته را بردارید

 • لایه های بیرونی را دور کنید
 • آغاز به ساختن یک پشته در نزدیکی های مواد لایه برداری شده کنید
 • تا زمانی که لایه های کهنه خلاص شوند، به همین کار ادامه دهید

گام – 6

روز 4 (بعد از 4 شب): پشته را بردارید

 • لایه های بیرونی را دور کنید
 • آغاز به ساختن یک پشته در نزدیکی های مواد لایه برداری شده کنید
 • تا زمانی که لایه های کهنه خلاص شوند، به همین کار ادامه دهید

گام – 7

تکرار “روز 6، 8، 10، 12، 14، 16: آزمایش حرارت و نم و برداشتن پشته”

 • حرارت و نم را چک کنید
 • پشته را بردارید
 • با شیت پلاستیک بپوشانید

پشته در مجموع 7 بار برداشته شده است

گام – 7

تکرار “روز 6، 8، 10، 12، 14، 16: آزمایش حرارت و نم و برداشتن پشته”

 • حرارت و نم را چک کنید
 • پشته را بردارید
 • با شیت پلاستیک بپوشانید

پشته در مجموع 7 بار برداشته شده است

گام – 8

روز 18: آماده برای استفاده

 • حرارت داخل پشته باید کمتر شود
 • اگر پشته سرد نشده است، پس پروسه به پایان نرسیده است. لایه برداری را ادامه دهید
 • ذخیره
  • با شیت پلاستیک یا علف بپوشانید
  • در جریان 6 ماه به کار ببرید

گام – 8

روز 18: آماده برای استفاده

 • حرارت داخل پشته باید کمتر شود
 • اگر پشته سرد نشده است، پس پروسه به پایان نرسیده است. لایه برداری را ادامه دهید
 • ذخیره
  • با شیت پلاستیک یا علف بپوشانید
  • در جریان 6 ماه به کار ببرید

گام – 9

کشتزار را رشد دهید

کود کیمیاوی شیوانش را میتوان به 3 شیوه به کار برد:

 • زمانیکه تخم ها را میکارید، به کار ببرید
 • روی بته های موجوده بپاشید
 • در کشتزار های بزرگتر بپاشید

گام – 9

کشتزار را رشد دهید

کود کیمیاوی شیوانش را میتوان به 3 شیوه به کار برد:

 • زمانیکه تخم ها را میکارید، به کار ببرید
 • روی بته های موجوده بپاشید
 • در کشتزار های بزرگتر بپاشید

نتایج

 • خاک صحی
 • کشتزار مقاوم در مقابل امراض
 • غذای-مغذی

نتایج

 • خاک صحی
 • کشتزار مقاوم در مقابل امراض
 • غذای-مغذی

ویدیوها


منوج بارگاوا – معرفی دهقانی شیوانش
6 دقیقه و 30 ثانیه: لینک ویدیو دراینجاست

ویدیوی رهنمایی مکمل – چطور میتوانید کود کیمیاوی شیوانش را بسازید
ویدیوی یک ساعته: لینک در اینجا

نتایج/ویدیوی آزمایش
1 دقیقه: لینک ویدیو در اینجا

نیاز به قفس نیست رهنمای ویدیویی?

صحی، خاک غنی. نیاز آبیاری کمتر. مصارف کمتر. کود کیمیاوی مصنوعی نیست. سپری های زهری نیست. کشتزار های مقاوم در مقابل امراض. غذای مغذی. غیر زهری. امن و طبیعی در هر جهت.

               

© Copyright 2021 | SHIVANSH FARMING